โรงเรียนชนม์พัฒนา

หมู่ที่ 8 บ้านบ้านชีมี ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 85120

ข้อมูลบุคคลากร

รูปภาพชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง


นายเอกชัย เจ้ยทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระ ฯ : –


นางกรรณิกา ศรีราช

ครู ชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นายหฤทธิ์ สุวรรณกิต

ครูกลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


ว่าที่ ร.ต.หญิงดาราวดี ศรีบุบผา

ครูธุรการกลุ่มสาระ ฯ : –


นางสารภี คีรีสุทธิ์

ครู (อัตราจ้าง)กลุ่มสาระ ฯ : –

บทความล่าสุด